Przejdź do treści

II Sesja Rady Gminy Studzienice

Data posiedzenia
13-06-2024, godz. 12:00
Miejsce posiedzenia
Sala konferencyjna CKiB Gminy Studzienice w Ugoszczy

Porządek obrad

 • 1. Otwarcie II Sesji Rady Gminy Studzienice.
 • 2. Zatwierdzenie prawomocności obrad.
 • 3. Zatwierdzenie porządku obrad i wnioski dotyczące zmiany porządku obrad.
 • 4. Składanie na piśmie interpelacji i zapytań Radnych do Przewodniczącego Rady Gminy.
 • 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. Złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 • 6. Przedstawienie stanowisk komisji w sprawie opiniowania projektów uchwał wynikających z porządku obrad:
  • 6a. Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki;
  • 6b. Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.
 • 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżeci gminy na 2024 rok.
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2035.
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Studzienice.
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Studzienice oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Studzienice.
 • 12. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
 • 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej w miejscowości Skwierawy.
 • 14. Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gminnych położonych w miejscowościach Osława-Dąbrowa, Przewóz i Studzienice.
 • 15. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Studzienice w okresie międzysesyjnym.
 • 16. Sprawy bieżące, wolne wnioski i informacje.
 • 17. Zakończenie obrad.