Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Gminy Studzienice

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Radosław Studziński

Radosław Studziński

Radny

Okręg: 3, zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 07.06.2020

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki stała I/6/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku i IV/43/2019 z dnia 28 marca 2019 roku. członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2020-08-05 12:16:22 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:22:43 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dubiecko. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:31:50 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:33:32 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2020-2035. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:35:47 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/39/2019 Rady Gminy Studzienice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:39:22 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Studzienice. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:43:06 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:45:49 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:48:44 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:51:26 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:52:50 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 12:52:29 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 12:55:32 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 12:58:25 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne w miejscowości Osława-Dąbrowa. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 13:00:58 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne w miejscowości Osława-Dąbrowa. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 13:03:13 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 13:07:09 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 13:09:12 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na rok 2021. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 13:11:55 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 13:16:54 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 13:34:30 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Studzienice. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 13:37:42 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 14:23:01 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 14:27:13 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 14:29:35 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 14:33:14 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 11:26:46 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2021-2033. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:06:05 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2020-2032 XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:08:30 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:11:07 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:13:39 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:19:25 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Studzienice. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:21:16 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Studzienice na 2021 rok. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:23:00 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Studzienice na 2021 rok. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:28:18 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:34:02 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Studzienice na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:37:42 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:40:47 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:02:59 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-01-28 12:21:13 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. Działka Nr 132/1 położona w miejscowości Rabacino. XV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-01-28 12:25:51 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. Działka nr 100 położona w miejscowości Studzienice. XV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-01-28 12:28:56 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne. Działki położone w obrębie ewidencyjnym Ugoszcz. XV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-01-28 12:31:58 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny od Powiatu Bytowskiego na rzecz Gminy Studzienice nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Bytowskiego. Działka nr 63/1 położona w miejscowości Osława-Dąbrowa. XV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-01-28 12:35:13 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Studzienicach. XV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-01-28 12:37:43 Uchwała Rady Gminy Studzienice zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty i Kultury Gminy Studzienice dla jednostek organizacyjnych Gminy Studzienice oraz nadania mu statutu. XV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-01-28 12:39:41 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. XV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-01-28 12:41:47 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Gminny w Studzienicach. XV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-01-28 12:44:06 Uchwała Rady Gminy Studzienice zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Studzienice. XV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-01-28 12:47:17 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-01-28 12:50:35 Uchwała Rady Gminy Studzienice zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. XV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-01-28 12:52:19 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2020-2034. XV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-02-18 12:14:16 Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-02-18 12:16:50 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2021-2034. XVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-02-18 12:20:19 Uchwała w sprawie określenia warunków zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Studzienicach. XVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-02-18 12:23:00 Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. Część działki nr 67 położonej w miejscowości Kłączno. XVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-02-18 12:25:40 Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. Część działki nr 11/13 położonej w miejscowości Osława-Dąbrowa. XVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-02-18 12:32:51 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 120/1, obręb Studzienice. XVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-02-18 12:07:34 Zatwierdzenie nowego porządku obrad. XVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-03-31 12:41:30 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. Część działki Nr 30 położonej w miejscowości Kłączno. XVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-03-31 12:44:47 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gminnej na okres 5 lat. Działka Nr 253/25 położona w miejscowości Studzienice. XVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-03-31 12:47:06 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gminnej na okres 10 lat. Część działki Nr 253/26 położonej w miejscowości Studzienice. XVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-03-31 12:52:00 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Studzienice w 2021 r. XVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-03-31 12:57:45 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie udzielenia dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Studzienice. XVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-03-31 13:08:14 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-03-31 13:11:15 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2021-2033. XVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-05-27 12:45:55 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Studzienice. XVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-05-27 13:23:24 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok. XVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-05-27 13:25:42 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Studzienice. XVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-05-27 13:35:38 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-05-27 13:38:02 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2021-2034. XVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-05-27 13:42:22 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie inwestycji wspólnej Gminy Studzienice pn.: "Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kłączno-Dzierżążnik dz. ew. nr79, 93, 182/6, 73, 47, 99, 93, 60/12, 65/22, 65/23 - I i II". XVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-05-27 13:48:47 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. XVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-05-27 13:51:40 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Przewóz stanowiących mienie gminne. XVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-05-27 13:54:16 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Studzienice w roku szkolnym 2021/2022. XVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-07-09 12:22:03 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Studzienice do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru funkcjonalnego Bytowa na lata 2021-2030 i wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem bytowskim, Gminą bytów i Gminą Borzytuchom porozumienia dotyczącego zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy jej opracowaniu. XIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-07-09 12:25:27 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny działki nr 324/3, obręb Ugoszcz. XIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-07-09 12:28:03 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny działki nr 608, obręb Ugoszcz. XIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-07-09 12:35:15 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 9 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Gminy Studzienice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia w określonych miejscach publicznych odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Studzienice. XIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-07-09 12:38:19 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy. XIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-07-09 12:51:10 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Studzienice na 2021 rok. XIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-07-09 12:53:01 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2021-2034. XIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-07-09 13:20:36 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Studzienice na 2021 rok. XIX Sesja Rady Gminy Studzienice przeciw
2021-07-09 13:23:27 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2021-2034. XIX Sesja Rady Gminy Studzienice przeciw
2021-09-23 12:29:16 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 23 września 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Studzienice na 2021 rok. XX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-09-23 12:31:06 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 23 września 2021 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2021-2033. XX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-09-23 12:38:03 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Studzienice w przedmiocie wprowadzenia nazw miejscowości w języku kaszubskim. XX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-09-23 12:40:39 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. Działka Nr 14/3 obręb Przewóz. XX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-09-23 12:42:22 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. Działka Nr 21/2 obręb Przewóz. XX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-09-23 12:44:33 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. Działki Nr 341 i 350 obręb Półczno. XX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-09-23 12:48:33 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej mienie gminne. Działka Nr 102 obręb Prądzonka. XX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-10-28 12:38:54 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku. XXI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-10-28 12:43:31 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru. XXI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-10-28 12:49:19 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XXI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-10-28 12:51:24 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2021-2033. XXI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-10-28 12:53:32 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na rok 2022. XXI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-10-28 12:58:48 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. XXI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-10-28 13:03:36 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022. XXI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-10-28 13:07:26 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. XXI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-10-28 13:16:29 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych. XXI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-11-25 12:26:54 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XXII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-11-25 12:29:50 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2021 rok. XXII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-11-25 12:32:38 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku. XXII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-11-25 12:36:04 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Studzienice na 2022 rok. XXII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-12-16 12:27:51 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2022-2034. XXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-12-16 12:55:07 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Studzienice na 2022 rok. XXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-12-16 12:57:11 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-12-16 12:58:39 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2021-2033. XXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-12-16 13:01:41 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny od Powiatu Bytowskiego na rzecz Gminy Studzienice nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Bytowskiego. XXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-12-16 13:05:28 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. XXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-12-16 13:11:55 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Studzienice. XXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-12-16 13:18:40 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kłączno. XXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-12-16 13:20:57 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Sominy. XXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-12-16 13:22:57 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Ugoszcz. XXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-12-16 13:24:27 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy Studzienice na rok 2022. XXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-12-16 13:25:51 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Studzienice na rok 2022. XXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-12-16 13:29:58 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Studzienice. XXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-12-16 13:38:42 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i sołtysów Gminy Studzienice. XXIII Sesja Rady Gminy Studzienice przeciw
2022-02-03 12:22:21 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok. XXIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-02-03 12:25:06 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2034. XXIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-02-03 12:29:11 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. XXIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-02-03 12:35:45 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Studzienice 2030. XXIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-02-03 12:40:27 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Studzienice uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. XXIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-02-03 12:42:53 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Studzienice na lata 2022-2025. XXIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-03-24 13:10:47 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Studzienice na 2022 rok. XXV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-03-24 13:12:26 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2022-2033. XXV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-03-24 13:16:06 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. XXV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-03-24 13:20:10 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyznaczenia miejsc prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu. XXV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-03-24 13:26:26 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Studzienice w 2022 r. XXV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-03-24 13:30:01 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. XXV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-03-24 13:32:15 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. XXV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-04-11 12:13:42 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Studzienice na 2022 rok. XXVI Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Studzienice za
2022-04-11 12:16:40 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2022-2033. XXVI Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Studzienice za
2022-04-28 12:17:46 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Studzienice na 2022 rok. XXVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-04-28 12:20:10 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2034. XXVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-04-28 12:23:53 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Gminny w Studzienicach oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Studzienicach. XXVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-04-28 12:29:15 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Studzienice do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Bytowa i zawarcia porozumienia z Gminami Borzytuchom i Bytów tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny oraz Powiatem Bytowskim. XXVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-04-28 12:32:07 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. Część działki nr 100 w Studzienicach. XXVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-04-28 12:33:59 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych. Działka Nr 56 w Sominach. XXVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-05-26 12:40:01 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi gminy Studzienice. XXVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-05-26 13:14:26 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok. XXVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-05-26 13:16:32 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Studzienice. XXVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-05-26 13:29:54 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok. XXVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-05-26 13:31:37 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2022-2033. XXVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-05-26 13:35:55 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie udzielenia dotacji w 2022 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Studzienice. XXVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-05-26 13:39:22 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych. XXVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-06-28 12:22:07 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 20223 rok. XXIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-06-28 12:24:08 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2022-2034. XXIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-06-28 12:26:00 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Studzienice na rok szkolny 2022/2023. XXIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-06-28 12:29:13 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. XXIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-06-28 12:31:07 Uchwała Rady Gminy Studzienice zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Studzienicach. XXIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-06-28 12:32:41 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Studzienicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Studzienice. XXIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-06-28 12:34:24 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Studzienice”. XXIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-06-28 12:37:03 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kłączno. XXIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-08-26 12:33:22 uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. XXX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-09-12 14:26:31 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok. XXXI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-09-12 14:28:34 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2022-2033. XXXI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-09-12 14:36:25 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. XXXI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-09-12 14:55:57 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Studzienice umowy zawiązania Kaszubskiego Klastra Energetycznego. XXXI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-09-12 15:02:07 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych. XXXI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-09-12 15:04:12 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na rok 2023. XXXI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-09-12 15:07:45 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych. XXXI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-09-12 15:11:12 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. XXXI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-09-28 14:14:58 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady gminy Studzienice za
2022-09-28 14:16:45 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2022-2034. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady gminy Studzienice za
2022-10-13 12:25:01 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok. XXXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-10-13 12:26:48 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2022-2033. XXXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-10-13 12:28:33 Uchwała Rady Gminy Studzienice zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Studzienice. XXXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-10-13 12:31:10 Uchwała Rady Gminy Studzienice zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Studzienice. XXXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-10-13 12:38:54 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku. XXXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-10-13 12:41:43 Uchwała Rady Gminy Studzienice zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru. XXXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-10-13 12:44:27 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych. XXXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-10-13 12:47:36 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Studzienicach. XXXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-10-13 12:50:44 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy. XXXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-10-13 12:53:48 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie rozpatrzenia uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. XXXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-11-17 12:21:58 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok. XXXIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-11-17 12:23:55 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2022-2033. XXXIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-11-17 12:28:16 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Studzienice - Etap I. XXXIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-11-17 12:30:59 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Studzienice - Etap II. XXXIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-11-17 12:34:14 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie obniżenia średniej ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Studzienice na 2023 rok. XXXIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-11-17 12:37:27 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bytowskiego. XXXIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-11-17 12:40:05 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych. XXXIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-11-17 12:43:27 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie inwestycji wspólnej Gminy Studzienice pn.: "Remont drogi gminnej Przewóz-Hamer Młyn na długości 900mb". XXXIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-11-17 12:45:54 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych na okres 3 lat. XXXIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-11-17 12:48:09 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gminnej na okres 10 lat. XXXIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-12-01 14:46:00 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok. XXXV Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Studzienice za
2022-12-01 14:47:44 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2022-2033. XXXV Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Studzienice za
2022-12-14 12:23:39 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2023-2033. XXXVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-12-14 12:48:47 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok. XXXVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-12-14 12:52:19 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok. XXXVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-12-14 12:53:51 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2022-2033. XXXVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-12-14 12:55:34 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2025. XXXVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-12-14 12:57:05 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Studzienice ma lata 2023-2025. XXXVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-12-14 12:59:42 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie Planu Pracy Rady Gminy Studzienice na 2023 rok. XXXVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-12-14 13:02:43 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Studzienice na 2023 rok. XXXVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-12-14 13:05:13 Uchwała Rady Gminy Studzienice zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. XXXVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-12-14 13:07:31 Uchwała Rady Gminy Studzienice zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Studzienice. XXXVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-12-14 13:10:49 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 156, obręb Półczno. XXXVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-12-28 12:16:08 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok. XXXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Studzienice za
2022-12-28 12:17:49 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2022-2033. XXXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Studzienice za
2023-02-15 13:21:29 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 rok. XXXVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-02-15 13:23:42 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2023-2033. XXXVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-02-15 13:25:58 Uchwała rady Gminy Studzienice z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych. XXXVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-02-15 13:28:15 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 15 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. XXXVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-02-15 13:30:29 Uchwała rady Gminy Studzienice z dnia 15 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia "w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. XXXVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-02-15 13:32:59 Uchwała rady Gminy Studzienice z dnia 15 lutego 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. XXXVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-02-15 13:35:14 Uchwała rady Gminy Studzienice z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych. XXXVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-02-15 13:37:32 Uchwała rady Gminy Studzienice z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów Gminy Studzienice. XXXVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-02-15 13:41:04 Uchwała rady Gminy Studzienice z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych. XXXVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-02-15 13:44:30 Uchwała rady Gminy Studzienice z dnia 15 lutego 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Studzienice. XXXVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-02-15 14:10:09 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju gminy Studzienice 2030. XXXVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-03-30 13:22:16 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 rok. XXXIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-03-30 13:23:57 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2023-2033. XXXIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-03-30 13:25:22 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. XXXIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-03-30 13:27:11 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. XXXIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-03-30 13:30:54 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. XXXIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-03-30 13:36:30 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Studzienice w 2023 r. XXXIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-03-30 13:39:07 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych. XXXIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-03-30 13:42:18 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Studzienice. XXXIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-03-30 13:44:11 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Studzienice na rok 2023. XXXIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-05-25 12:44:28 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Studzienice. XL Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-05-25 13:29:34 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok. XL Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-05-25 13:32:45 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Studzienice. XL Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-05-25 13:48:09 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 rok. XL Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-05-25 13:49:49 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2023-2033. XL Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-05-25 13:51:35 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. XL Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-05-25 13:53:16 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. XL Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-05-25 13:56:46 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Studzienice do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Bytowa i zawarcia porozumienia z Gminami Borzytuchom i Bytów tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny oraz Powiatem Bytowskim. XL Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-05-25 13:59:35 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. XL Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-05-25 14:02:51 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Studzienice oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. XL Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-05-25 14:06:00 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy najmu lokalu użytkowego. XL Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-06-29 12:19:11 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 29 czerwca 2023 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 rok. XLI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-06-29 12:20:51 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2023-2034. XLI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-06-29 12:22:23 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. XLI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-06-29 12:23:54 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. XLI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-06-29 12:26:14 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych. XLI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-06-29 12:28:19 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Studzienice. XLI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-06-29 12:35:55 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie inwestycji wspólnej Gminy Studzienice pn.: "Remont drogi gminnej nr 183006G na odcinku Ugoszcz-Rabacino. XLI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-06-29 12:41:21 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Studzienice. XLI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-06-29 12:52:55 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie drogi gminnej na działce 470/1 w Ugoszczy. XLI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-09-14 13:19:41 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. XLII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-09-14 13:21:22 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2023-2034. XLII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-09-14 13:24:33 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej mienie gminne. XLII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-09-14 13:27:41 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 14 września 2023 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. XLII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-09-14 13:34:51 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 14 września 2023 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Studzienice na lata 2023-2032". XLII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-09-14 13:38:03 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 14 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Sominy. XLII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-09-14 13:42:39 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i sołtysów Gminy Studzienice oraz ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych. XLII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-10-19 12:57:43 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 19 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. XLIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-10-19 12:59:55 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 19 października 2023 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2023-2034. XLIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-10-19 13:05:49 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 19 października 2023 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. XLIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-10-19 13:08:29 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 19 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru. XLIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-10-19 13:13:24 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 19 października 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku. XLIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-10-19 13:15:46 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 19 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso. XLIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-10-19 13:23:47 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 19 października 2023 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Półczno. XLIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-11-23 12:20:49 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r. XLIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-11-23 12:22:53 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2023-2033. XLIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-11-23 12:25:06 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Studzienice na 2024 rok. XLIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-11-23 12:28:28 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na rok 2024 oraz szczegółowych warunków przyznawania, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich, sposobu ich rozliczania i rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do tych usług na rok 2024. XLIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-11-23 12:31:05 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Półczno. XLIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-11-23 12:33:41 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia Gminnej Straży Energetycznej. XLIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-11-23 12:36:22 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Rabacino stanowiącej mienie gminne. XLIV Sesja Rady Gminy Studzienice za