Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Gminy Studzienice

Komisja Rewizyjna

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rewizyjna

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr I/3/2018

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

1. Komisja jest powołana w celu kontrolowania działalności Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy Studzienice.

2. Celem działań kontrolnych jest dostarczenie radzie informacji niezbędnych do oceny działalności Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.

3. Komisja kontroluje działalność Wójta Gminy, jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek pomocniczych gminy pod względem:

- legalności,

- gospodarności,

- rzetelności,

- celowości,

zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Szczegółowe zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Studzienice stanowiący załącznik Nr 7 do Statutu Gminy Studzienice.

 

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jerzy Breza 1 wiceprzewodniczący
Edmund Jaszul członek
Jarosław Łoza 0przewodniczący