Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Gminy Studzienice

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Piotr Parlak

Piotr Parlak

Przewodniczący

Okręg: 15, zdobyte głosy: 51, klub: Klub Radnych "Razem dla gminy".

Status: powołany - 21.10.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki stała I/6/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku i IV/43/2019 z dnia 28 marca 2019 roku. członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-23 11:07:01 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr I/1/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Studzienice. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-11-23 11:53:24 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr I/2/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Studzienice. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-11-23 12:07:39 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr I/3/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-11-23 12:10:18 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr I/4/2018 Rady Gminy Studzienice w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-11-23 12:12:25 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr I/5/2018 Rady Gminy Studzienice w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-11-23 12:14:13 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr I/6/2018 Rady Gminy Studzienice w sprawie powołania Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-11-23 12:35:50 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr I/7/2018 Rady Gminy Studzienice w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i sołtysów Gminy Studzienice. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-11-23 12:39:43 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr I/8/2018 Rady Gminy Studzienice w sprawie uatalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Studzienice. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-11-23 11:26:12 Głosowanie dalszego porządku obrad. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-11-23 Skład Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-12-13 11:25:59 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr II/9/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2019-2033. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-12-13 12:02:04 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-12-13 12:05:06 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2018-2035. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-12-13 12:09:49 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-12-13 12:12:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-12-13 12:16:00 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/14/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/288/2018 z dnia 11 października 2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne w drodze bezprzetargowej. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-12-13 12:19:45 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/15/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Studzienice. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-12-13 12:22:54 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/ 16/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego "Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielana na wniosek dyrektora szkoły" w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-12-13 12:25:24 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/17/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 II Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-12-13 12:28:06 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/18/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-02-07 12:29:06 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr III/19/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-02-07 12:31:58 Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/20/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2019-2033. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-02-07 12:34:24 Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/21/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-02-07 12:37:06 Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/22/2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego III Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-02-07 12:39:45 Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/23/2019 w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-02-07 12:43:37 Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/24/2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-02-07 12:46:42 Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/25/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Studzienice. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-02-07 12:51:29 Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/26/2019 w sprawie wspólnej realizacji w ramach partnerstwa zadania polegającego na budowie nowych i modernizacji istniejących źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-02-07 12:55:43 Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/27/2019 w sprawie określenia warunków bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-02-07 12:59:14 Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/28/2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-02-07 13:02:25 Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/29/2019 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Studzienice. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-02-07 13:06:02 Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/30/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Studzienice. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-02-07 13:08:46 Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/31/2019 w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Studzienice na 2019 rok. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-02-07 13:11:29 Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/32/2019 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Studzienice na 2019 rok. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-03-28 13:00:17 Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-03-28 13:03:03 Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2019-2033. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-03-28 13:07:32 Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Studzienice, a także określenia granic ich obwodów. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-03-28 13:11:34 Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Studzienice oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-03-28 13:14:54 Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-03-28 13:35:48 Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Studzienice za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. IV Sesja Rady Gminy Studzienice przeciw
2019-03-28 13:42:08 Podjęcie uchwały w sprawie: określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy Studzienice. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-03-28 13:46:57 Podjęcie uchwały w sprawie: poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-03-28 13:49:40 Podjęcie uchwały w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gminnych. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-03-28 13:54:16 Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Studzienice w 2019 roku. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-03-28 13:58:39 Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położone na obszarze gminy Studzienice oraz sposobu ich rozliczania i kontroli zleconych zadań. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-03-28 14:01:28 Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr I/6/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-03-28 14:03:18 Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr I/5/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Studzienice. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-05-16 12:37:32 Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Studzienice. V Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-05-16 13:10:23 Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. V Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-05-16 13:12:34 Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Studzienice. V Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-05-16 13:17:12 Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok. V Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-05-16 13:19:16 Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2019-2033. V Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-05-16 13:24:30 Podjęcie uchwały w sprawie: kontynuacji inwestycji wspólnej Gminy Studzienice pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sominy dz. ew. nr dz. 308, 32/10, 32/14, 26/8, 27/5, 28/2". V Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-05-16 13:25:45 Podjęcie uchwały w sprawie: kontynuacji inwestycji wspólnej Gminy Studzienice pn.: " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sominy dz. ew. nr 198, 220/1". V Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-05-16 13:29:18 Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Studzienice do przedsięwzięcia wspólnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skwierawy dz. ew. nr 391, 395". V Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-05-16 14:17:52 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. V Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-05-16 14:20:07 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. V Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-07-11 12:11:25 Uchwała w spr. ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Studzienice. VI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-07-11 12:30:44 Uchwała w spr. udzielenia dotacji celowej na podstawie porozumienia dla Powiatu Bytowskiego na wspólną realizację zadania pn. "Wspólny zakup czujników do pomiaru jakości powietrza na terenie powiatu bytowskiego". VI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-07-11 12:47:34 Uchwała w spr. dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok. VI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-07-11 12:48:59 Uchwała w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2019-2034. VI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-07-11 12:54:22 Uchwała w spr. nabycia użytkowania wieczystego działki nr 608 stanowiącej drogę, położonej w obrębie ewidencyjnym Ugoszcz, Gmina Studzienice będącej w użytkowaniu wieczystym PERN S. A. VI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-07-11 12:57:57 Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Studzienice. VI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-07-11 13:00:56 Uchwała zmieniająca uchwałę w spr. określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. VI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-09-26 12:37:14 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie informacji o podjętych działaniach i ich wynikach w przedmiocie wskazanym w Zarządzeniu Nr 78/19 Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z dnia 7 sierpnia 2019 roku. VII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-09-26 12:40:58 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. VII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-09-26 12:43:45 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na rok 2020. VII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-09-26 12:49:52 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku. VII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-09-26 12:53:12 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru. VII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-09-26 12:59:08 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok. VII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-09-26 13:01:27 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2019-2034. VII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-09-26 13:07:02 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych. VII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-09-26 13:08:18 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Studzienice. VII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-09-26 13:11:56 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne. VII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-09-26 13:15:23 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne. VII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-09-26 13:20:11 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zaciągnięcia kredytu. VII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-10-31 12:20:06 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie przystąpienia Gminy Studzienice do przedsięwzięcia wspólnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sominy dz. nr 209/2". VIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-10-31 12:25:02 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie udzielenia pomocy finansowej. VIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-10-31 12:27:28 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020. VIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-10-31 12:29:55 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. VIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-10-31 12:46:13 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok. VIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-10-31 12:48:13 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2019-2034. VIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-10-31 12:50:53 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Studzienice na 2020 rok. VIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-12-12 11:38:26 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2020-2033. IX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-12-12 11:57:17 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok. IX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-12-12 11:59:13 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2019-2033. IX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-12-12 12:02:33 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok. IX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-12-12 12:06:03 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych. IX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-12-12 12:08:02 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu. IX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-12-12 12:10:10 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Studzienice na lata 2020-2022. IX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-12-12 12:12:47 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2022. IX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-12-12 12:16:08 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. IX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-12-12 12:19:08 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Studzienice w roku szkolnym 2019/2020. IX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-12-12 12:20:41 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Studzienice na 2020 rok. IX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-12-12 12:23:00 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Gminy Studzienice na 2020 rok. IX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-02-27 12:22:57 Uchwała Rady Gminy Studzienice zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. X Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-02-27 12:25:29 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. X Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-02-27 12:27:43 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Studzienice na lata 2020-2025". X Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-02-27 12:30:07 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa w celu realizacji projektu na rzecz środowiska osób starszych, niesamodzielnych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. X Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-02-27 12:33:09 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych. X Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-02-27 12:36:26 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Studzienice w 2020 roku. X Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-02-27 12:42:36 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie udzielenia dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Studzienice. X Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-02-27 12:45:09 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok. X Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-02-27 12:46:58 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2020-2032. X Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-02-27 12:49:16 Uchwała Rady Gminy Studzienice zmieniajaca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. X Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-02-27 12:51:11 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok. X Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-06-12 13:09:44 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Studzienice. XI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-06-12 13:37:25 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. XI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-06-12 13:39:21 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie absolutorium. XI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-06-12 13:43:33 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-06-12 13:44:56 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. XI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-06-12 13:46:28 Uchwała Rady Gminy Studzienice zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 za pośrednictwem BGK. XI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-06-12 13:48:10 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego XI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-06-12 13:49:56 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskania należności, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminie zapłaty w transakcjach handlowych. XI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-06-12 13:52:40 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. XI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-06-12 13:55:41 Uchwała Rady Gminy Studzienice zmianiająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. XI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-06-12 13:58:11 Uchwała Rady Gminy Studzienice zmieniajacej uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-06-12 14:01:38 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Studzienice od PKP SA prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ugoszczy. XI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-06-12 14:04:30 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Ugoszczy. XI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-06-12 14:07:06 Uchwała Rady Gminy Studzienice w zatwierdzenia i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w centrum miejscowości Studzienice. XI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-06-12 14:10:14 Uchwała Rady Gminy Studzienice w zatwierdzenia i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na zachód od miejscowości Kłączno. XI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-06-12 14:12:10 Uchwała Rady Gminy Studzienice w zatwierdzenia i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na północny zachód i na północ od miejscowości Sominy. XI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-06-12 14:14:50 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Studzienice w roku szkolnym 2020/2021. XI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:16:22 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:22:43 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dubiecko. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:31:50 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:33:32 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2020-2035. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:35:47 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/39/2019 Rady Gminy Studzienice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:39:22 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Studzienice. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:43:06 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:45:49 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:48:44 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:51:26 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:52:50 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 12:52:29 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 12:55:32 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 12:58:25 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne w miejscowości Osława-Dąbrowa. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 13:00:58 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne w miejscowości Osława-Dąbrowa. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 13:03:13 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 13:07:09 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 13:09:12 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na rok 2021. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 13:11:55 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 13:16:54 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 13:34:30 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Studzienice. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 13:37:42 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 14:23:01 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 14:27:13 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 14:29:35 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 14:33:14 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 11:26:46 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2021-2033. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:06:05 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2020-2032 XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:08:30 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:11:07 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:13:39 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:19:25 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Studzienice. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:21:16 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Studzienice na 2021 rok. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:23:00 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Studzienice na 2021 rok. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:28:18 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:34:02 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Studzienice na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:37:42 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:40:47 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:02:59 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-01-28 12:21:13 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. Działka Nr 132/1 położona w miejscowości Rabacino. XV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-01-28 12:25:51 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. Działka nr 100 położona w miejscowości Studzienice. XV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-01-28 12:28:56 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne. Działki położone w obrębie ewidencyjnym Ugoszcz. XV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-01-28 12:31:58 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny od Powiatu Bytowskiego na rzecz Gminy Studzienice nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Bytowskiego. Działka nr 63/1 położona w miejscowości Osława-Dąbrowa. XV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-01-28 12:35:13 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Studzienicach. XV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-01-28 12:37:43 Uchwała Rady Gminy Studzienice zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty i Kultury Gminy Studzienice dla jednostek organizacyjnych Gminy Studzienice oraz nadania mu statutu. XV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-01-28 12:39:41 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. XV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-01-28 12:41:47 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Gminny w Studzienicach. XV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-01-28 12:44:06 Uchwała Rady Gminy Studzienice zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Studzienice. XV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-01-28 12:47:17 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-01-28 12:50:35 Uchwała Rady Gminy Studzienice zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. XV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-01-28 12:52:19 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2020-2034. XV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-02-18 12:14:16 Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-02-18 12:16:50 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2021-2034. XVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-02-18 12:20:19 Uchwała w sprawie określenia warunków zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Studzienicach. XVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-02-18 12:23:00 Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. Część działki nr 67 położonej w miejscowości Kłączno. XVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-02-18 12:25:40 Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. Część działki nr 11/13 położonej w miejscowości Osława-Dąbrowa. XVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-02-18 12:32:51 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 120/1, obręb Studzienice. XVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-02-18 12:07:34 Zatwierdzenie nowego porządku obrad. XVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-03-31 12:41:30 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. Część działki Nr 30 położonej w miejscowości Kłączno. XVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-03-31 12:44:47 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gminnej na okres 5 lat. Działka Nr 253/25 położona w miejscowości Studzienice. XVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-03-31 12:47:06 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gminnej na okres 10 lat. Część działki Nr 253/26 położonej w miejscowości Studzienice. XVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-03-31 12:52:00 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Studzienice w 2021 r. XVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-03-31 12:57:45 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie udzielenia dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Studzienice. XVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-03-31 13:08:14 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-03-31 13:11:15 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2021-2033. XVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-05-27 12:45:55 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Studzienice. XVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-05-27 13:23:24 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok. XVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-05-27 13:25:42 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Studzienice. XVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-05-27 13:35:38 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-05-27 13:38:02 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2021-2034. XVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-05-27 13:42:22 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie inwestycji wspólnej Gminy Studzienice pn.: "Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kłączno-Dzierżążnik dz. ew. nr79, 93, 182/6, 73, 47, 99, 93, 60/12, 65/22, 65/23 - I i II". XVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-05-27 13:48:47 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. XVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-05-27 13:51:40 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Przewóz stanowiących mienie gminne. XVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-05-27 13:54:16 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Studzienice w roku szkolnym 2021/2022. XVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-07-09 12:22:03 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Studzienice do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru funkcjonalnego Bytowa na lata 2021-2030 i wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem bytowskim, Gminą bytów i Gminą Borzytuchom porozumienia dotyczącego zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy jej opracowaniu. XIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-07-09 12:25:27 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny działki nr 324/3, obręb Ugoszcz. XIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-07-09 12:28:03 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny działki nr 608, obręb Ugoszcz. XIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-07-09 12:35:15 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 9 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Gminy Studzienice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia w określonych miejscach publicznych odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Studzienice. XIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-07-09 12:38:19 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy. XIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-07-09 12:51:10 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Studzienice na 2021 rok. XIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-07-09 12:53:01 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2021-2034. XIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-07-09 13:20:36 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Studzienice na 2021 rok. XIX Sesja Rady Gminy Studzienice wstrzymał się
2021-07-09 13:23:27 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2021-2034. XIX Sesja Rady Gminy Studzienice wstrzymał się
2021-09-23 12:29:16 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 23 września 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Studzienice na 2021 rok. XX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-09-23 12:31:06 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 23 września 2021 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2021-2033. XX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-09-23 12:38:03 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Studzienice w przedmiocie wprowadzenia nazw miejscowości w języku kaszubskim. XX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-09-23 12:40:39 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. Działka Nr 14/3 obręb Przewóz. XX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-09-23 12:42:22 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. Działka Nr 21/2 obręb Przewóz. XX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-09-23 12:44:33 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. Działki Nr 341 i 350 obręb Półczno. XX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-09-23 12:48:33 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej mienie gminne. Działka Nr 102 obręb Prądzonka. XX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-10-28 12:38:54 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku. XXI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-10-28 12:43:31 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru. XXI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-10-28 12:49:19 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XXI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-10-28 12:51:24 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2021-2033. XXI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-10-28 12:53:32 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na rok 2022. XXI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-10-28 12:58:48 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. XXI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-10-28 13:03:36 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022. XXI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-10-28 13:07:26 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. XXI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-10-28 13:16:29 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych. XXI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-11-25 12:26:54 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XXII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-11-25 12:29:50 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2021 rok. XXII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-11-25 12:32:38 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku. XXII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-11-25 12:36:04 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Studzienice na 2022 rok. XXII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-12-16 12:27:51 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2022-2034. XXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-12-16 12:55:07 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Studzienice na 2022 rok. XXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-12-16 12:57:11 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-12-16 12:58:39 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2021-2033. XXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-12-16 13:01:41 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny od Powiatu Bytowskiego na rzecz Gminy Studzienice nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Bytowskiego. XXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-12-16 13:05:28 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. XXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-12-16 13:11:55 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Studzienice. XXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-12-16 13:18:40 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kłączno. XXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-12-16 13:20:57 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Sominy. XXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-12-16 13:22:57 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Ugoszcz. XXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-12-16 13:24:27 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy Studzienice na rok 2022. XXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-12-16 13:25:51 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Studzienice na rok 2022. XXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-12-16 13:29:58 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Studzienice. XXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-12-16 13:38:42 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i sołtysów Gminy Studzienice. XXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-02-03 12:22:21 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok. XXIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-02-03 12:25:06 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2034. XXIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-02-03 12:29:11 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. XXIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-02-03 12:35:45 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Studzienice 2030. XXIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-02-03 12:40:27 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Studzienice uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. XXIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-02-03 12:42:53 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Studzienice na lata 2022-2025. XXIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-03-24 13:10:47 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Studzienice na 2022 rok. XXV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-03-24 13:12:26 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2022-2033. XXV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-03-24 13:16:06 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. XXV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-03-24 13:20:10 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyznaczenia miejsc prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu. XXV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-03-24 13:26:26 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Studzienice w 2022 r. XXV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-03-24 13:30:01 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. XXV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-03-24 13:32:15 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. XXV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-04-11 12:13:42 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Studzienice na 2022 rok. XXVI Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Studzienice za
2022-04-11 12:16:40 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2022-2033. XXVI Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Studzienice za
2022-04-28 12:17:46 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Studzienice na 2022 rok. XXVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-04-28 12:20:10 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2034. XXVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-04-28 12:23:53 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Gminny w Studzienicach oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Studzienicach. XXVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-04-28 12:29:15 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Studzienice do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Bytowa i zawarcia porozumienia z Gminami Borzytuchom i Bytów tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny oraz Powiatem Bytowskim. XXVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-04-28 12:32:07 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. Część działki nr 100 w Studzienicach. XXVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-04-28 12:33:59 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych. Działka Nr 56 w Sominach. XXVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-05-26 12:40:01 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi gminy Studzienice. XXVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-05-26 13:14:26 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok. XXVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-05-26 13:16:32 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Studzienice. XXVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-05-26 13:29:54 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok. XXVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-05-26 13:31:37 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2022-2033. XXVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-05-26 13:35:55 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie udzielenia dotacji w 2022 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Studzienice. XXVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-05-26 13:39:22 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych. XXVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-06-28 12:22:07 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 20223 rok. XXIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-06-28 12:24:08 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2022-2034. XXIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-06-28 12:26:00 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Studzienice na rok szkolny 2022/2023. XXIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-06-28 12:29:13 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. XXIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-06-28 12:31:07 Uchwała Rady Gminy Studzienice zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Studzienicach. XXIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-06-28 12:32:41 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Studzienicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Studzienice. XXIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-06-28 12:34:24 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Studzienice”. XXIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-06-28 12:37:03 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kłączno. XXIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-08-26 12:33:22 uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. XXX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-09-12 14:26:31 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok. XXXI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-09-12 14:28:34 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2022-2033. XXXI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-09-12 14:36:25 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. XXXI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-09-12 14:55:57 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Studzienice umowy zawiązania Kaszubskiego Klastra Energetycznego. XXXI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-09-12 15:02:07 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych. XXXI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-09-12 15:04:12 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na rok 2023. XXXI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-09-12 15:07:45 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych. XXXI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-09-12 15:11:12 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. XXXI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-09-28 14:14:58 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady gminy Studzienice za
2022-09-28 14:16:45 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2022-2034. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady gminy Studzienice za
2022-10-13 12:25:01 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok. XXXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-10-13 12:26:48 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2022-2033. XXXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-10-13 12:28:33 Uchwała Rady Gminy Studzienice zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Studzienice. XXXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-10-13 12:31:10 Uchwała Rady Gminy Studzienice zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Studzienice. XXXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-10-13 12:38:54 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku. XXXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-10-13 12:41:43 Uchwała Rady Gminy Studzienice zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru. XXXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-10-13 12:44:27 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych. XXXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-10-13 12:47:36 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Studzienicach. XXXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-10-13 12:50:44 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy. XXXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-10-13 12:53:48 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie rozpatrzenia uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. XXXIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-11-17 12:21:58 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok. XXXIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-11-17 12:23:55 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2022-2033. XXXIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-11-17 12:28:16 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Studzienice - Etap I. XXXIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-11-17 12:30:59 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Studzienice - Etap II. XXXIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-11-17 12:34:14 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie obniżenia średniej ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Studzienice na 2023 rok. XXXIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-11-17 12:37:27 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bytowskiego. XXXIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-11-17 12:40:05 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych. XXXIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-11-17 12:43:27 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie inwestycji wspólnej Gminy Studzienice pn.: "Remont drogi gminnej Przewóz-Hamer Młyn na długości 900mb". XXXIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-11-17 12:45:54 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych na okres 3 lat. XXXIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-11-17 12:48:09 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gminnej na okres 10 lat. XXXIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-12-01 14:46:00 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok. XXXV Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Studzienice za
2022-12-01 14:47:44 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2022-2033. XXXV Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Studzienice za
2022-12-14 12:23:39 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2023-2033. XXXVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-12-14 12:48:47 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok. XXXVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-12-14 12:52:19 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok. XXXVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-12-14 12:53:51 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2022-2033. XXXVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-12-14 12:55:34 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2025. XXXVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-12-14 12:57:05 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Studzienice ma lata 2023-2025. XXXVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-12-14 12:59:42 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie Planu Pracy Rady Gminy Studzienice na 2023 rok. XXXVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-12-14 13:02:43 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Studzienice na 2023 rok. XXXVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-12-14 13:05:13 Uchwała Rady Gminy Studzienice zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. XXXVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-12-14 13:07:31 Uchwała Rady Gminy Studzienice zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Studzienice. XXXVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-12-14 13:10:49 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 156, obręb Półczno. XXXVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2022-12-28 12:16:08 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok. XXXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Studzienice za
2022-12-28 12:17:49 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2022-2033. XXXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Studzienice za
2023-02-15 13:21:29 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 rok. XXXVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-02-15 13:23:42 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2023-2033. XXXVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-02-15 13:25:58 Uchwała rady Gminy Studzienice z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych. XXXVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-02-15 13:28:15 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 15 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. XXXVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-02-15 13:30:29 Uchwała rady Gminy Studzienice z dnia 15 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia "w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. XXXVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-02-15 13:32:59 Uchwała rady Gminy Studzienice z dnia 15 lutego 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. XXXVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-02-15 13:35:14 Uchwała rady Gminy Studzienice z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych. XXXVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-02-15 13:37:32 Uchwała rady Gminy Studzienice z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów Gminy Studzienice. XXXVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-02-15 13:41:04 Uchwała rady Gminy Studzienice z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych. XXXVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-02-15 13:44:30 Uchwała rady Gminy Studzienice z dnia 15 lutego 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Studzienice. XXXVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-02-15 14:10:09 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju gminy Studzienice 2030. XXXVIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-03-30 13:22:16 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 rok. XXXIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-03-30 13:23:57 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2023-2033. XXXIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-03-30 13:25:22 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. XXXIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-03-30 13:27:11 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. XXXIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-03-30 13:30:54 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. XXXIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-03-30 13:36:30 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Studzienice w 2023 r. XXXIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-03-30 13:39:07 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych. XXXIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-03-30 13:42:18 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Studzienice. XXXIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-03-30 13:44:11 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Studzienice na rok 2023. XXXIX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-05-25 12:44:28 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Studzienice. XL Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-05-25 13:29:34 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok. XL Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-05-25 13:32:45 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Studzienice. XL Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-05-25 13:48:09 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 rok. XL Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-05-25 13:49:49 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2023-2033. XL Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-05-25 13:51:35 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. XL Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-05-25 13:53:16 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. XL Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-05-25 13:56:46 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Studzienice do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Bytowa i zawarcia porozumienia z Gminami Borzytuchom i Bytów tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny oraz Powiatem Bytowskim. XL Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-05-25 13:59:35 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. XL Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-05-25 14:02:51 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Studzienice oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. XL Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-05-25 14:06:00 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy najmu lokalu użytkowego. XL Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-06-29 12:19:11 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 29 czerwca 2023 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 rok. XLI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-06-29 12:20:51 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2023-2034. XLI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-06-29 12:22:23 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. XLI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-06-29 12:23:54 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. XLI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-06-29 12:26:14 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych. XLI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-06-29 12:28:19 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Studzienice. XLI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-06-29 12:35:55 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie inwestycji wspólnej Gminy Studzienice pn.: "Remont drogi gminnej nr 183006G na odcinku Ugoszcz-Rabacino. XLI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-06-29 12:41:21 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Studzienice. XLI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-06-29 12:52:55 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie drogi gminnej na działce 470/1 w Ugoszczy. XLI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-09-14 13:19:41 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. XLII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-09-14 13:21:22 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2023-2034. XLII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-09-14 13:24:33 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej mienie gminne. XLII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-09-14 13:27:41 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 14 września 2023 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. XLII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-09-14 13:34:51 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 14 września 2023 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Studzienice na lata 2023-2032". XLII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-09-14 13:38:03 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 14 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Sominy. XLII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-09-14 13:42:39 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i sołtysów Gminy Studzienice oraz ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych. XLII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-10-19 12:57:43 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 19 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. XLIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-10-19 12:59:55 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 19 października 2023 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2023-2034. XLIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-10-19 13:05:49 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 19 października 2023 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. XLIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-10-19 13:08:29 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 19 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru. XLIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-10-19 13:13:24 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 19 października 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku. XLIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-10-19 13:15:46 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 19 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso. XLIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-10-19 13:23:47 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 19 października 2023 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Półczno. XLIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-11-23 12:20:49 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r. XLIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-11-23 12:22:53 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2023-2033. XLIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-11-23 12:25:06 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Studzienice na 2024 rok. XLIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-11-23 12:28:28 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na rok 2024 oraz szczegółowych warunków przyznawania, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich, sposobu ich rozliczania i rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do tych usług na rok 2024. XLIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-11-23 12:31:05 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Półczno. XLIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-11-23 12:33:41 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia Gminnej Straży Energetycznej. XLIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-11-23 12:36:22 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Rabacino stanowiącej mienie gminne. XLIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2023-12-14 12:24:19 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2024-2035. XLV Sesja Rady Gminy Studzienice. za
2023-12-14 12:53:49 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok. XLV Sesja Rady Gminy Studzienice. za
2023-12-14 12:56:55 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 rok. XLV Sesja Rady Gminy Studzienice. za
2023-12-14 12:58:19 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2023-2033. XLV Sesja Rady Gminy Studzienice. za
2023-12-14 13:02:33 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Studzienice uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach oraz kandydatów na strażaka, uczestniczących w szkoleniu podstawowym. XLV Sesja Rady Gminy Studzienice. za
2023-12-14 13:05:45 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i sołtysów Gminy Studzienice oraz ustalenia zasad zwrotu podróży służbowych. XLV Sesja Rady Gminy Studzienice. za
2023-12-14 13:08:19 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. XLV Sesja Rady Gminy Studzienice. za
2023-12-14 13:11:07 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielana na wniosek dyrektora szkoły” w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028. XLV Sesja Rady Gminy Studzienice. za
2023-12-14 13:13:41 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. XLV Sesja Rady Gminy Studzienice. za
2023-12-14 13:16:10 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Studzienice na 2024 rok. XLV Sesja Rady Gminy Studzienice. za
2023-12-14 13:18:36 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Studzienice na 2024 rok. XLV Sesja Rady Gminy Studzienice. za
2023-12-14 13:32:34 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XLV Sesja Rady Gminy Studzienice. za
2024-01-25 12:18:05 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 r. XLVI Sesja Rady Gminy Studzienice. za
2024-01-25 12:19:42 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2024-2035. XLVI Sesja Rady Gminy Studzienice. za
2024-01-25 12:21:25 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. XLVI Sesja Rady Gminy Studzienice. za
2024-01-25 12:23:03 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. XLVI Sesja Rady Gminy Studzienice. za
2024-01-25 12:25:52 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na obszarze Gminy Studzienice. XLVI Sesja Rady Gminy Studzienice. za
2024-01-25 12:28:34 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na obszarze Gminy Studzienice. XLVI Sesja Rady Gminy Studzienice. za
2024-01-25 12:32:17 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Studzienice uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach oraz kandydatów na strażaka, uczestniczących w szkoleniu podstawowym. XLVI Sesja Rady Gminy Studzienice. za
2024-01-25 12:34:46 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. XLVI Sesja Rady Gminy Studzienice. za
2024-01-25 12:36:58 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 57/5 położonej w miejscowości Sominy, gmina Studzienice. XLVI Sesja Rady Gminy Studzienice. za
2024-01-25 12:43:20 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 180 położonej w miejscowości Sominy, gmina Studzienice. XLVI Sesja Rady Gminy Studzienice. przeciw
2024-03-21 13:09:21 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 rok. XLVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2024-03-21 13:10:50 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2024-2034. XLVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2024-03-21 13:14:10 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej. XLVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2024-03-21 13:18:34 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Studzienice. XLVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2024-03-21 13:21:46 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie inwestycji wspólnej Gminy Studzienice pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prądzonka, Gmina Studzienice". XLVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2024-03-21 13:25:22 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw. XLVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2024-03-21 13:29:50 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Studzienice w 2024 r. XLVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2024-03-21 13:32:18 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Studzienice na rok 2024. XLVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2024-03-21 13:35:09 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Studzienice na rok 2024. XLVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2024-03-21 13:37:22 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej mienie gminne. XLVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2024-03-21 13:39:43 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. XLVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2024-03-21 13:42:34 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. XLVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2024-03-21 13:46:32 Uchwała Rady Gminy Studzienice z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do projektu partnerskiego „Senio-RITA 2 - rehabilitacja, integracja, teleopieka, asystentura seniorów, osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. XLVII Sesja Rady Gminy Studzienice za