Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Jarosław Łoza

Jarosław Łoza

Radny

Okręg: 12, zdobyte głosy: 32, przynależność:

Status: powołany - 21.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała I/3/2018 przewodniczący
Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego stała I/5/2018 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Przedmiot głosowania Sesja Głos
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr I/1/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Studzienice. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr I/2/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Studzienice. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr I/3/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr I/4/2018 Rady Gminy Studzienice w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr I/5/2018 Rady Gminy Studzienice w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr I/6/2018 Rady Gminy Studzienice w sprawie powołania Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr I/7/2018 Rady Gminy Studzienice w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i sołtysów Gminy Studzienice. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr I/8/2018 Rady Gminy Studzienice w sprawie uatalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Studzienice. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
Głosowanie dalszego porządku obrad. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
Skład Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Gminy Studzienice za
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr II/9/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2019-2033. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2018-2035. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/14/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/288/2018 z dnia 11 października 2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne w drodze bezprzetargowej. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/15/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Studzienice. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/ 16/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego "Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielana na wniosek dyrektora szkoły" w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/17/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 II Sesja Rady Gminy Studzienice za
Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/18/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr III/19/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/20/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2019-2033. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/21/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/22/2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego III Sesja Rady Gminy Studzienice za
Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/23/2019 w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/24/2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/25/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Studzienice. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/26/2019 w sprawie wspólnej realizacji w ramach partnerstwa zadania polegającego na budowie nowych i modernizacji istniejących źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/27/2019 w sprawie określenia warunków bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/28/2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/29/2019 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Studzienice. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/30/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Studzienice. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/31/2019 w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Studzienice na 2019 rok. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/32/2019 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Studzienice na 2019 rok. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok. IV Sesja Rady Gminy Studzienice wstrzymał się
Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2019-2033. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Studzienice, a także określenia granic ich obwodów. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Studzienice oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Studzienice za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. IV Sesja Rady Gminy Studzienice przeciw
Podjęcie uchwały w sprawie: określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy Studzienice. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
Podjęcie uchwały w sprawie: poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
Podjęcie uchwały w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gminnych. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Studzienice w 2019 roku. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położone na obszarze gminy Studzienice oraz sposobu ich rozliczania i kontroli zleconych zadań. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr I/6/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr I/5/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Studzienice. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za