Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Karol Gostomczyk

Karol Gostomczyk

Wiceprzewodniczący

Okręg: 4, zdobyte głosy: 51, przynależność: , klub: Klub Radnych "Razem dla gminy".

Status: powołany - 21.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego stała I/5/2018 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-23 11:07:01 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr I/1/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Studzienice. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-11-23 11:53:24 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr I/2/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Studzienice. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-11-23 12:07:39 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr I/3/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-11-23 12:10:18 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr I/4/2018 Rady Gminy Studzienice w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-11-23 12:12:25 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr I/5/2018 Rady Gminy Studzienice w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-11-23 12:14:13 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr I/6/2018 Rady Gminy Studzienice w sprawie powołania Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-11-23 12:35:50 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr I/7/2018 Rady Gminy Studzienice w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i sołtysów Gminy Studzienice. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-11-23 12:39:43 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr I/8/2018 Rady Gminy Studzienice w sprawie uatalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Studzienice. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-11-23 11:26:12 Głosowanie dalszego porządku obrad. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-11-23 Skład Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-12-13 11:25:59 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr II/9/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2019-2033. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-12-13 12:02:04 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-12-13 12:05:06 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2018-2035. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-12-13 12:09:49 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-12-13 12:12:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-12-13 12:16:00 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/14/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/288/2018 z dnia 11 października 2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne w drodze bezprzetargowej. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-12-13 12:19:45 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/15/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Studzienice. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-12-13 12:22:54 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/ 16/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego "Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielana na wniosek dyrektora szkoły" w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-12-13 12:25:24 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/17/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 II Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-12-13 12:28:06 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/18/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-02-07 12:29:06 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr III/19/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-02-07 12:31:58 Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/20/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2019-2033. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-02-07 12:34:24 Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/21/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-02-07 12:37:06 Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/22/2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego III Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-02-07 12:39:45 Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/23/2019 w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-02-07 12:43:37 Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/24/2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-02-07 12:46:42 Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/25/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Studzienice. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-02-07 12:51:29 Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/26/2019 w sprawie wspólnej realizacji w ramach partnerstwa zadania polegającego na budowie nowych i modernizacji istniejących źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego. III Sesja Rady Gminy Studzienice wstrzymał się
2019-02-07 12:55:43 Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/27/2019 w sprawie określenia warunków bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-02-07 12:59:14 Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/28/2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-02-07 13:02:25 Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/29/2019 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Studzienice. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-02-07 13:06:02 Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/30/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Studzienice. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-02-07 13:08:46 Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/31/2019 w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Studzienice na 2019 rok. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-02-07 13:11:29 Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/32/2019 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Studzienice na 2019 rok. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-03-28 13:00:17 Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-03-28 13:03:03 Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2019-2033. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-03-28 13:07:32 Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Studzienice, a także określenia granic ich obwodów. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-03-28 13:11:34 Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Studzienice oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-03-28 13:14:54 Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-03-28 13:35:48 Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Studzienice za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. IV Sesja Rady Gminy Studzienice przeciw
2019-03-28 13:42:08 Podjęcie uchwały w sprawie: określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy Studzienice. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-03-28 13:46:57 Podjęcie uchwały w sprawie: poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-03-28 13:49:40 Podjęcie uchwały w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gminnych. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-03-28 13:54:16 Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Studzienice w 2019 roku. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-03-28 13:58:39 Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położone na obszarze gminy Studzienice oraz sposobu ich rozliczania i kontroli zleconych zadań. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-03-28 14:01:28 Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr I/6/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-03-28 14:03:18 Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr I/5/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Studzienice. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-05-16 12:37:32 Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Studzienice. V Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-05-16 13:10:23 Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. V Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-05-16 13:12:34 Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Studzienice. V Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-05-16 13:17:12 Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok. V Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-05-16 13:19:16 Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2019-2033. V Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-05-16 13:24:30 Podjęcie uchwały w sprawie: kontynuacji inwestycji wspólnej Gminy Studzienice pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sominy dz. ew. nr dz. 308, 32/10, 32/14, 26/8, 27/5, 28/2". V Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-05-16 13:25:45 Podjęcie uchwały w sprawie: kontynuacji inwestycji wspólnej Gminy Studzienice pn.: " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sominy dz. ew. nr 198, 220/1". V Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-05-16 13:29:18 Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Studzienice do przedsięwzięcia wspólnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skwierawy dz. ew. nr 391, 395". V Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-05-16 14:17:52 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. V Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-05-16 14:20:07 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. V Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-07-11 12:11:25 Uchwała w spr. ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Studzienice. VI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-07-11 12:30:44 Uchwała w spr. udzielenia dotacji celowej na podstawie porozumienia dla Powiatu Bytowskiego na wspólną realizację zadania pn. "Wspólny zakup czujników do pomiaru jakości powietrza na terenie powiatu bytowskiego". VI Sesja Rady Gminy Studzienice przeciw
2019-07-11 12:47:34 Uchwała w spr. dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok. VI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-07-11 12:48:59 Uchwała w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2019-2034. VI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-07-11 12:54:22 Uchwała w spr. nabycia użytkowania wieczystego działki nr 608 stanowiącej drogę, położonej w obrębie ewidencyjnym Ugoszcz, Gmina Studzienice będącej w użytkowaniu wieczystym PERN S. A. VI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-07-11 12:57:57 Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Studzienice. VI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-07-11 13:00:56 Uchwała zmieniająca uchwałę w spr. określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. VI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-09-26 12:37:14 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie informacji o podjętych działaniach i ich wynikach w przedmiocie wskazanym w Zarządzeniu Nr 78/19 Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z dnia 7 sierpnia 2019 roku. VII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-09-26 12:40:58 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. VII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-09-26 12:43:45 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na rok 2020. VII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-09-26 12:49:52 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku. VII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-09-26 12:53:12 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru. VII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-09-26 12:59:08 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok. VII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-09-26 13:01:27 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2019-2034. VII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-09-26 13:07:02 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych. VII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-09-26 13:08:18 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Studzienice. VII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-09-26 13:11:56 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne. VII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-09-26 13:15:23 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne. VII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-09-26 13:20:11 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zaciągnięcia kredytu. VII Sesja Rady Gminy Studzienice za