Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Radosław Studziński

Radosław Studziński

Radny

Okręg: 3, zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 07.06.2020

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki stała I/6/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku i IV/43/2019 z dnia 28 marca 2019 roku. członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2020-08-05 12:16:22 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:22:43 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dubiecko. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:31:50 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:33:32 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2020-2035. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:35:47 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/39/2019 Rady Gminy Studzienice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:39:22 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Studzienice. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:43:06 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:45:49 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:48:44 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:51:26 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:52:50 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 12:52:29 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 12:55:32 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 12:58:25 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne w miejscowości Osława-Dąbrowa. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 13:00:58 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne w miejscowości Osława-Dąbrowa. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 13:03:13 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 13:07:09 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 13:09:12 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na rok 2021. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 13:11:55 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 13:16:54 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 13:34:30 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Studzienice. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 13:37:42 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 14:23:01 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 14:27:13 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 14:29:35 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-10-22 14:33:14 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XIII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 11:26:46 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2021-2033. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:06:05 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2020-2032 XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:08:30 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:11:07 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:13:39 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:19:25 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Studzienice. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:21:16 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Studzienice na 2021 rok. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:23:00 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Studzienice na 2021 rok. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:28:18 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:34:02 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Studzienice na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:37:42 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:40:47 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:02:59 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za