Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Dawid Litwiński

Dawid Litwiński

Radny

Okręg: 13, zdobyte głosy: 94, przynależność: , klub: Klub Radnych "Razem dla gminy".

Status: powołany - 21.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała I/4/2018 wiceprzewodniczący
Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki stała I/6/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku i IV/43/2019 z dnia 28 marca 2019 roku. członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-23 11:07:01 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr I/1/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Studzienice. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-11-23 11:53:24 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr I/2/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Studzienice. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-11-23 12:07:39 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr I/3/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-11-23 12:10:18 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr I/4/2018 Rady Gminy Studzienice w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-11-23 12:12:25 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr I/5/2018 Rady Gminy Studzienice w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-11-23 12:14:13 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr I/6/2018 Rady Gminy Studzienice w sprawie powołania Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-11-23 12:35:50 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr I/7/2018 Rady Gminy Studzienice w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i sołtysów Gminy Studzienice. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-11-23 12:39:43 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr I/8/2018 Rady Gminy Studzienice w sprawie uatalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Studzienice. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-11-23 11:26:12 Głosowanie dalszego porządku obrad. I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-11-23 Skład Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-12-13 11:25:59 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr II/9/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2019-2033. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-12-13 12:02:04 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-12-13 12:05:06 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2018-2035. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-12-13 12:09:49 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-12-13 12:12:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-12-13 12:16:00 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/14/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/288/2018 z dnia 11 października 2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne w drodze bezprzetargowej. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-12-13 12:19:45 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/15/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Studzienice. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-12-13 12:22:54 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/ 16/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego "Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielana na wniosek dyrektora szkoły" w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-12-13 12:25:24 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/17/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 II Sesja Rady Gminy Studzienice za
2018-12-13 12:28:06 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr II/18/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. II Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-02-07 12:29:06 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr III/19/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-02-07 12:31:58 Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/20/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2019-2033. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-02-07 12:34:24 Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/21/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-02-07 12:37:06 Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/22/2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego III Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-02-07 12:39:45 Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/23/2019 w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-02-07 12:43:37 Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/24/2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-02-07 12:46:42 Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/25/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Studzienice. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-02-07 12:51:29 Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/26/2019 w sprawie wspólnej realizacji w ramach partnerstwa zadania polegającego na budowie nowych i modernizacji istniejących źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-02-07 12:55:43 Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/27/2019 w sprawie określenia warunków bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-02-07 12:59:14 Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/28/2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-02-07 13:02:25 Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/29/2019 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Studzienice. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-02-07 13:06:02 Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/30/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Studzienice. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-02-07 13:08:46 Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/31/2019 w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Studzienice na 2019 rok. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-02-07 13:11:29 Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr III/32/2019 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Studzienice na 2019 rok. III Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-03-28 13:00:17 Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-03-28 13:03:03 Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2019-2033. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-03-28 13:07:32 Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Studzienice, a także określenia granic ich obwodów. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-03-28 13:11:34 Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Studzienice oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-03-28 13:14:54 Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-03-28 13:35:48 Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Studzienice za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. IV Sesja Rady Gminy Studzienice przeciw
2019-03-28 13:42:08 Podjęcie uchwały w sprawie: określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy Studzienice. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-03-28 13:46:57 Podjęcie uchwały w sprawie: poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-03-28 13:49:40 Podjęcie uchwały w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gminnych. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-03-28 13:54:16 Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Studzienice w 2019 roku. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-03-28 13:58:39 Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położone na obszarze gminy Studzienice oraz sposobu ich rozliczania i kontroli zleconych zadań. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-03-28 14:01:28 Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr I/6/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-03-28 14:03:18 Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr I/5/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Studzienice. IV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-05-16 12:37:32 Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Studzienice. V Sesja Rady Gminy Studzienice wstrzymał się
2019-05-16 13:10:23 Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. V Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-05-16 13:12:34 Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Studzienice. V Sesja Rady Gminy Studzienice wstrzymał się
2019-05-16 13:17:12 Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok. V Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-05-16 13:19:16 Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2019-2033. V Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-05-16 13:24:30 Podjęcie uchwały w sprawie: kontynuacji inwestycji wspólnej Gminy Studzienice pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sominy dz. ew. nr dz. 308, 32/10, 32/14, 26/8, 27/5, 28/2". V Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-05-16 13:25:45 Podjęcie uchwały w sprawie: kontynuacji inwestycji wspólnej Gminy Studzienice pn.: " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sominy dz. ew. nr 198, 220/1". V Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-05-16 13:29:18 Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Studzienice do przedsięwzięcia wspólnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skwierawy dz. ew. nr 391, 395". V Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-05-16 14:17:52 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. V Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-05-16 14:20:07 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. V Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-07-11 12:11:25 Uchwała w spr. ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Studzienice. VI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-07-11 12:30:44 Uchwała w spr. udzielenia dotacji celowej na podstawie porozumienia dla Powiatu Bytowskiego na wspólną realizację zadania pn. "Wspólny zakup czujników do pomiaru jakości powietrza na terenie powiatu bytowskiego". VI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-07-11 12:47:34 Uchwała w spr. dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok. VI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-07-11 12:48:59 Uchwała w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2019-2034. VI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-07-11 12:54:22 Uchwała w spr. nabycia użytkowania wieczystego działki nr 608 stanowiącej drogę, położonej w obrębie ewidencyjnym Ugoszcz, Gmina Studzienice będącej w użytkowaniu wieczystym PERN S. A. VI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-07-11 12:57:57 Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Studzienice. VI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-07-11 13:00:56 Uchwała zmieniająca uchwałę w spr. określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. VI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-12-12 11:38:26 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2020-2033. IX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-12-12 11:57:17 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok. IX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-12-12 11:59:13 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2019-2033. IX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-12-12 12:02:33 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok. IX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-12-12 12:06:03 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych. IX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-12-12 12:08:02 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu. IX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-12-12 12:10:10 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Studzienice na lata 2020-2022. IX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-12-12 12:12:47 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2022. IX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-12-12 12:16:08 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. IX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-12-12 12:19:08 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Studzienice w roku szkolnym 2019/2020. IX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-12-12 12:20:41 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Studzienice na 2020 rok. IX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2019-12-12 12:23:00 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Gminy Studzienice na 2020 rok. IX Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-02-27 12:22:57 Uchwała Rady Gminy Studzienice zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. X Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-02-27 12:25:29 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. X Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-02-27 12:27:43 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Studzienice na lata 2020-2025". X Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-02-27 12:30:07 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa w celu realizacji projektu na rzecz środowiska osób starszych, niesamodzielnych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. X Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-02-27 12:33:09 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych. X Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-02-27 12:36:26 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Studzienice w 2020 roku. X Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-02-27 12:42:36 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie udzielenia dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Studzienice. X Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-02-27 12:45:09 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok. X Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-02-27 12:46:58 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2020-2032. X Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-02-27 12:49:16 Uchwała Rady Gminy Studzienice zmieniajaca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. X Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-02-27 12:51:11 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok. X Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-06-12 13:09:44 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Studzienice. XI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-06-12 13:37:25 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. XI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-06-12 13:39:21 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie absolutorium. XI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-06-12 13:43:33 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-06-12 13:44:56 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. XI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-06-12 13:46:28 Uchwała Rady Gminy Studzienice zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 za pośrednictwem BGK. XI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-06-12 13:48:10 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego XI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-06-12 13:49:56 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskania należności, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminie zapłaty w transakcjach handlowych. XI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-06-12 13:52:40 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. XI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-06-12 13:55:41 Uchwała Rady Gminy Studzienice zmianiająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. XI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-06-12 13:58:11 Uchwała Rady Gminy Studzienice zmieniajacej uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-06-12 14:01:38 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Studzienice od PKP SA prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ugoszczy. XI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-06-12 14:04:30 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Ugoszczy. XI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-06-12 14:07:06 Uchwała Rady Gminy Studzienice w zatwierdzenia i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w centrum miejscowości Studzienice. XI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-06-12 14:10:14 Uchwała Rady Gminy Studzienice w zatwierdzenia i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na zachód od miejscowości Kłączno. XI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-06-12 14:12:10 Uchwała Rady Gminy Studzienice w zatwierdzenia i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na północny zachód i na północ od miejscowości Sominy. XI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-06-12 14:14:50 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Studzienice w roku szkolnym 2020/2021. XI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:16:22 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:22:43 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dubiecko. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:31:50 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:33:32 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2020-2035. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:35:47 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/39/2019 Rady Gminy Studzienice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:39:22 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Studzienice. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:43:06 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:45:49 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:48:44 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:51:26 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-08-05 12:52:50 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki. XII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 11:26:46 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2021-2033. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:06:05 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2020-2032 XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:08:30 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:11:07 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:13:39 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:19:25 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Studzienice. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:21:16 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Studzienice na 2021 rok. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:23:00 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Studzienice na 2021 rok. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:28:18 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice przeciw
2020-12-10 12:34:02 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Studzienice na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice przeciw
2020-12-10 12:37:42 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:40:47 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku. XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2020-12-10 12:02:59 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok XIV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-01-28 12:21:13 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. Działka Nr 132/1 położona w miejscowości Rabacino. XV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-01-28 12:25:51 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. Działka nr 100 położona w miejscowości Studzienice. XV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-01-28 12:28:56 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne. Działki położone w obrębie ewidencyjnym Ugoszcz. XV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-01-28 12:31:58 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny od Powiatu Bytowskiego na rzecz Gminy Studzienice nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Bytowskiego. Działka nr 63/1 położona w miejscowości Osława-Dąbrowa. XV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-01-28 12:35:13 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Studzienicach. XV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-01-28 12:37:43 Uchwała Rady Gminy Studzienice zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty i Kultury Gminy Studzienice dla jednostek organizacyjnych Gminy Studzienice oraz nadania mu statutu. XV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-01-28 12:39:41 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. XV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-01-28 12:41:47 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Gminny w Studzienicach. XV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-01-28 12:44:06 Uchwała Rady Gminy Studzienice zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Studzienice. XV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-01-28 12:47:17 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-01-28 12:50:35 Uchwała Rady Gminy Studzienice zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. XV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-01-28 12:52:19 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2020-2034. XV Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-02-18 12:14:16 Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-02-18 12:16:50 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2021-2034. XVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-02-18 12:20:19 Uchwała w sprawie określenia warunków zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Studzienicach. XVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-02-18 12:23:00 Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. Część działki nr 67 położonej w miejscowości Kłączno. XVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-02-18 12:25:40 Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. Część działki nr 11/13 położonej w miejscowości Osława-Dąbrowa. XVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-02-18 12:32:51 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 120/1, obręb Studzienice. XVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-02-18 12:07:34 Zatwierdzenie nowego porządku obrad. XVI Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-03-31 12:41:30 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. Część działki Nr 30 położonej w miejscowości Kłączno. XVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-03-31 12:44:47 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gminnej na okres 5 lat. Działka Nr 253/25 położona w miejscowości Studzienice. XVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-03-31 12:47:06 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gminnej na okres 10 lat. Część działki Nr 253/26 położonej w miejscowości Studzienice. XVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-03-31 12:52:00 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Studzienice w 2021 r. XVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-03-31 12:57:45 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie udzielenia dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Studzienice. XVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-03-31 13:08:14 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XVII Sesja Rady Gminy Studzienice za
2021-03-31 13:11:15 Uchwała Rady Gminy Studzienice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2021-2033. XVII Sesja Rady Gminy Studzienice za